Civil szervezetek

Pétervásárán – városi státuszának és történelmi hagyományainak megfelelően – gazdag civil élet zajlik. Az  egyes szervezetek rendszeresen találkoznak, önkéntesként részt vesznek a város rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában, melyek közül sok a karitatív célú rendezvény is valamely rászoruló társadalmi csoport megsegítésére.

A Pétervásárán 2013‐ban működő társadalmi‐ és civil szervezetek, alapítványok a következők:

 • Nyugdíjasok Pétervásárai Szövetsége
 • Pétervására Sportegyesület
 • Gyermekmosolyért Alapítvány
 • Gyermekkert Alapítvány
 • Felső‐Tarnavölgyi Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület
 • Méhész Egyesület
 • Pétervásárai Postagalamb Sportegyesület
 • Pétervására Város Fejlődéséért Közalapítvány
 • Molnár Antal Alapítvány
 • Pro Kultúra Pétervására Alapítvány
 • Pétervásárai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 • Pétervására Város Szociálpolitikai Kerekasztala
 • Pétervásárai Fiatalok Egyesülete PETIFE

A településen viszonylag magas az időskorúak száma, aránya. Az időskorúak társadalmi
kapcsolatainak javítása céljából működik a Nyugdíjasok Pétervásárai Szövetsége, mely lehetőségei szerint igyekszik gondoskodni az idősek életkörülményeinek javításáról, főleg programok szervezésével. A nonprofit és civil szervezetek számát tekintve három év leforgása alatt nem mutatható ki drasztikus növekedés vagy csökkenés.


Gyermekkert alapítvány

Törvények:

Polgári törvénykönyv 74.§.A-F-ig 1993.XCII.Törvény rendelkezik az alapítványról.
1/1989/I. 1./MT.Rendelet szabályozza az alapítvány célját.
PTK 29.§.3 bekezdése rendelkezik az aláírási jogról
Az Alapítvány neve: „Gyermekkert”
Az Alapítvány székhelye: 3250. Pétervására, Kossuth út 1.

Az alapítvány adószáma: 18574203-1-10 Nyilvántartási szám: A-383.

Az alapítás helye, ideje: Eger, 1995. március 1.

Alapító tagok létszáma: 19 fő

Az Alapítvány célja:

Az óvodai nevelőtestülettel egyetértésben olyan oktatási, sport és játékeszközök biztosítása, ami segíti a gyermekek testi-szellemi fejlődését, és hozzájárul az óvoda nevelő-oktató munkájának tartalmi fejlesztéséhez.

Az Alapítvány megszűnése estén az alapítók által tett vagyon az alapítókra száll át azzal a kötelezettséggel, hogy a vagyonnal hasonló célú alapítványt hoz létre, vagy hasonló célú alapítványhoz csatlakozik.

Az alapítvány vagyonának kezelése és felhasználása

Az Alapítvány induló vagyona 99.000 Ft, azaz kilencvenkilencezer Forint volt, amit a Pétervásárai Takarékszövetkezetnél helyeztek el 1995.március 1.-én.

Az alapítvány mindenkori vagyonának 90 %-át az alapítvány alaptőkéjében kell elhelyezni. A célirányos adomány 5 %-át kell az alaptőkében elhelyezni.

A csatlakozó rendelkezhet úgy is, hogy pénzbeli vagyonrendelését az alaptőkében kell elhelyezni.
Az alapítvány mindenkori vagyonának max.10 %-a fordítható működési költségekre.

Az Alapítvány gazdálkodása

Az Alapítvány vagyona terhére kifizetések nem alkalmazhatók, az Alapítvány céljának megvalósítására a vagyon kamatai, a vagyon hasznosításából származó bevételek szolgálhatnak. E fölött a Kuratórium rendelkezik.

Az Alapítvány kezelője és egyben elnöke is:

Kovácsné Szántó Szilvia

Kuratórium tagjai:

 • Eged Lászlóné ( kuratórium titkára)
 • Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez Kovácsné Szántó Szilvia, és Eged Lászlóné önálló aláírása szükséges.
 • A Kuratórium tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik.
 • A Kuratórium évente egyszer köteles sajtó útján közzétenni az Alapítvány támogatóit, vagyonának mértékét és annak felhasználását.
 • A kuratórium megválasztása két évre szól.
 • Az Alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Az alapítvány nevében kötelezettségvállalást, tartalmazó nyilatkozatot csak az elnök, akadályoztatása esetén pedig a két kuratóriumi tag együttesen tehet

Pétervására Város Fejlődéséért Közalapítvány

Pétervására Város Fejlődéséért Közalapítvány számlaszáma : 11739085 – 2000-4714

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2/2003.( II. 13.) számú önkormányzati határozatával fogadta el a ” Pétervására Város Fejlődéséért Közalapítvány ” alapító okíratát.

A Heves Megyei Bíróság az önkormányzat által alapított közalapítványt a 2003. május 27-én jogerőre  emelkedett PK. 60.021/2003/4 sorszámú végzésével nyilvántartásba vette, mint a közhasznú tevékenységet is végző szervezetet.

A közalapítvány célja az alapító okirat szerint :

a) a település épített és természeti környezetének védelme
b) a település közbiztonsága feltételeinek, a településtisztaság helyzetének javítása
c) a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése
d) az időskorúak gondozása, a helyi nyugdíjas szervezet rendezvényeinek támogatása
e) a gyermek és ifjúságvédelem terén a fiatalok megfelelő irányú fejlődésének kialakításához
szükséges közösségi tervek létrehozásában való közreműködés
f) a közművelődés és a sport támogatása
g) a település kulturális hagyományait őrző és fejlesztő csoportok, társadalmi szervezetek támogatása
h) a minőségi oktató, nevelő munkához szükséges tárgyi feltételekhez való hozzájárulás, a pályázati önerő biztosítása az óvoda és az általános iskola részére
i)a tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása érdekében
j) a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, tanulmányi versenyeken kimagasló teljesítményt
nyújtó, példás közösségi munkát végző tanulók jutalmazása
k) az oktatás, nevelés terén kiemelkedő eredményeket elérő pedagógusok szakmai fejlődését elősegítő anyagi támogatás biztosítása
l)a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése

Közhasznú tevékenységként az alábbiakat végzi:

a) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c) kulturális tevékenység,
e) kutárlis örökség megóvása,
f) környezetvédelem,
g gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet,
h) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
i)sport
j) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás

A közalapítvány a fentiekben részletezett széleskörű tevékenységével szeretné előmozdítani Pétervására fejlesztését, a tehetséges gyermekek anyagi támogatásától kezdve a településfejlesztésen keresztül az idős, rászoruló emberek anyagi megsegítéséig bezárólag.

Amennyiben egyetért a közalapítvány céljaival és törekvésével, anyagi lehetőségének függvényében támogassa, adományával a közalapítványt, hogy az a gazdasági alapjait megteremtve minél többet megvalósíthasson a kitűzött célokból.

A közhasznú szervezetnek adott támogatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 30 %-os adókedvezményben részesül. Ennek igénybevételekor a közalapítvány igazolást állít ki a támogató részére.

A kuratórium nevében köszönöm megtisztelő figyelmét és kérem, hogy legyen partner a közalapítvány tevékenységének segítésében.

Tisztelettel : Végh István
A kuratórium elnöke