਀ ਀㰀洀攀琀愀 栀琀琀瀀ⴀ攀焀甀椀瘀㴀䌀漀渀琀攀渀琀ⴀ吀礀瀀攀 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀琀攀砀琀⼀栀琀洀氀㬀 挀栀愀爀猀攀琀㴀甀渀椀挀漀搀攀∀㸀 ਀㰀洀攀琀愀 渀愀洀攀㴀䜀攀渀攀爀愀琀漀爀 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀䴀椀挀爀漀猀漀昀琀 圀漀爀搀 ㄀㔀∀㸀 ਀㰀氀椀渀欀 爀攀氀㴀䘀椀氀攀ⴀ䰀椀猀琀 栀爀攀昀㴀∀爀漀氀甀渀欀开攀氀攀洀攀椀⼀昀椀氀攀氀椀猀琀⸀砀洀氀∀㸀 ਀㰀℀ⴀⴀ嬀椀昀 ℀洀猀漀崀㸀 ਀㰀℀嬀攀渀搀椀昀崀ⴀⴀ㸀㰀℀ⴀⴀ嬀椀昀 最琀攀 洀猀漀 㤀崀㸀㰀砀洀氀㸀 ਀㰀⼀砀洀氀㸀㰀℀嬀攀渀搀椀昀崀ⴀⴀ㸀㰀℀ⴀⴀ嬀椀昀 最琀攀 洀猀漀 㤀崀㸀㰀砀洀氀㸀 ਀  㰀漀㨀椀搀洀愀瀀 瘀㨀攀砀琀㴀∀攀搀椀琀∀ 搀愀琀愀㴀∀㄀∀⼀㸀 ਀㰀⼀栀攀愀搀㸀 ਀㰀戀漀搀礀 戀最挀漀氀漀爀㴀∀⌀䘀䘀䌀䌀㘀㘀∀ 氀愀渀最㴀䠀唀 氀椀渀欀㴀∀⌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀∀ 瘀氀椀渀欀㴀戀氀愀挀欀 猀琀礀氀攀㴀✀琀愀戀ⴀ椀渀琀攀爀瘀愀氀㨀 35.4pt'>਀
਀ ਀ 㰀琀爀 猀琀礀氀攀㴀✀洀猀漀ⴀ礀昀琀椀ⴀ椀爀漀眀㨀 㬀洀猀漀ⴀ礀昀琀椀ⴀ昀椀爀猀琀爀漀眀㨀礀攀猀㬀栀攀椀最栀琀㨀㄀㘀㜀⸀㈀㔀瀀琀✀㸀 ਀ 㰀琀爀 猀琀礀氀攀㴀✀洀猀漀ⴀ礀昀琀椀ⴀ椀爀漀眀㨀㄀㬀洀猀漀ⴀ礀昀琀椀ⴀ氀愀猀琀爀漀眀㨀礀攀猀㬀栀攀椀最栀琀㨀㌀㈀㜀⸀ 瀀琀✀㸀

਀  㰀⼀琀搀㸀
਀    㰀琀搀 挀漀氀猀瀀愀渀㴀㌀ 瘀愀氀椀最渀㴀琀漀瀀 猀琀礀氀攀㴀✀戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀⌀䘀䐀䔀㠀㠀䘀㬀瀀愀搀搀椀渀最㨀⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀㬀 height:21.0pt'>਀    㰀搀椀瘀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀㸀 ਀      㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀㄀㐀㘀 猀琀礀氀攀㴀✀眀椀搀琀栀㨀㄀ 㤀⸀㔀瀀琀㬀戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀⌀㤀㤀䌀䌀㘀㘀㬀瀀愀搀搀椀渀最㨀⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀✀㸀

NYITÓ OLDALRÓLUNK਀      㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀㄀㐀㐀 猀琀礀氀攀㴀✀眀椀搀琀栀㨀㄀ 㠀⸀ 瀀琀㬀戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀⌀㤀㤀䌀䌀㘀㘀㬀瀀愀搀搀椀渀最㨀⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀✀㸀

SZABÁLYZATUNK

਀      㰀⼀琀搀㸀 ਀    㰀⼀琀愀戀氀攀㸀 ਀    㰀⼀琀搀㸀 ਀   㰀琀爀 猀琀礀氀攀㴀✀洀猀漀ⴀ礀昀琀椀ⴀ椀爀漀眀㨀㄀㬀栀攀椀最栀琀㨀㐀㠀⸀ 瀀琀✀㸀 ਀    㰀琀搀 挀漀氀猀瀀愀渀㴀㌀ 瘀愀氀椀最渀㴀琀漀瀀 猀琀礀氀攀㴀✀戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀⌀䘀䐀䔀㠀㠀䘀㬀瀀愀搀搀椀渀最㨀⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀㬀 height:44.25pt'>਀    㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀䴀猀漀一漀爀洀愀氀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀㰀猀瀀愀渀 style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> 

਀    㰀⼀琀搀㸀 ਀   㰀琀爀 猀琀礀氀攀㴀✀洀猀漀ⴀ礀昀琀椀ⴀ椀爀漀眀㨀㌀㬀栀攀椀最栀琀㨀㄀㈀ ⸀ 瀀琀✀㸀 ਀    㰀琀搀 挀漀氀猀瀀愀渀㴀㌀ 瘀愀氀椀最渀㴀琀漀瀀 猀琀礀氀攀㴀✀戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀⌀䘀䐀䔀㠀㠀䘀㬀瀀愀搀搀椀渀最㨀⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀㬀 height:72.75pt'>਀    㰀瀀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀瀀㸀 ਀   㰀⼀琀爀㸀 ਀    㰀琀搀 挀漀氀猀瀀愀渀㴀㌀ 猀琀礀氀攀㴀✀戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀⌀䘀䐀䔀㠀㠀䘀㬀瀀愀搀搀椀渀最㨀⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀㬀 height:15.75pt'>਀    㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀䴀猀漀一漀爀洀愀氀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀㰀猀瀀愀渀 style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> 

਀    㰀⼀琀搀㸀 ਀  㰀⼀琀愀戀氀攀㸀 ਀㰀℀ⴀⴀ  ऀऀ䀀瀀愀最攀 笀 洀愀爀最椀渀㨀 ㈀挀洀 紀  ऀऀ䀀瀀愀最攀㨀昀椀爀猀琀 笀 洀愀爀最椀渀㨀 ㈀⸀㔀挀洀 紀  ऀऀ倀 笀 洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀  ⸀㈀㄀挀洀 紀  ऀⴀⴀ㸀

 

਀  㰀⼀琀搀㸀 ਀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀 ਀㰀⼀搀椀瘀㸀 ਀㰀瀀㸀 ਀㰀℀搀漀挀琀礀瀀攀 ∀ⴀ ⼀圀㌀䌀 ⼀䐀吀䐀 㐀⸀  吀爀愀渀猀椀琀椀漀渀愀氀 ∀㸀 ਀㰀℀ⴀⴀ  ऀऀ䀀瀀愀最攀 笀 洀愀爀最椀渀㨀 ㈀挀洀 紀  ऀऀ倀 笀 洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀㨀  ⸀㈀㄀挀洀 紀  ऀऀ䄀㨀氀椀渀欀 笀 猀漀ⴀ氀愀渀最甀愀最攀㨀 稀砀砀 紀  ऀⴀⴀ㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀⼀搀椀瘀㸀 ਀㰀⼀戀漀搀礀㸀 ਀㰀⼀栀琀洀氀㸀
਀      㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀䴀猀漀一漀爀洀愀氀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀㰀猀瀀愀渀 style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>਀      㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀㄀㈀㈀ 猀琀礀氀攀㴀✀眀椀搀琀栀㨀㤀㄀⸀㔀瀀琀㬀戀愀挀欀最爀漀甀渀搀㨀⌀㤀㤀䌀䌀㘀㘀㬀瀀愀搀搀椀渀最㨀⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀 ⸀㜀㔀瀀琀✀㸀

FELADATUNK

਀      㰀⼀琀搀㸀
਀      㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀䴀猀漀一漀爀洀愀氀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀㰀猀瀀愀渀 style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>

਀      㰀⼀琀搀㸀
਀   㰀⼀琀爀㸀
਀    㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀䴀猀漀一漀爀洀愀氀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀㰀猀瀀愀渀 style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> 

਀    㰀⼀琀搀㸀
 

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀㰀猀琀爀漀渀最㸀倀琀攀爀瘀猀爀愀㨀 㰀⼀猀琀爀漀渀最㸀㰀⼀瀀㸀

 

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀팀瘀漀搀渀欀 䴀愀最礀愀爀漀爀猀稀最 猀稀愀欀椀 részén, Heves megye legkisebb városában, Pétervásárán található. A három਀    挀猀漀瀀漀爀琀琀愀氀 洀焀欁搀儀 㜀㔀 昀爀儀栁攀氀礀攀猀 瘀漀搀渀欀 最礀攀爀洀攀欀欀稀猀猀最攀椀琀 愀稀 攀氀洀切氀琀 években zsúfoltság jellemezte. Ebben az évben ez kissé mérséklődött,਀    渀攀瘀攀氀儀洁甀渀欀渀欀愀琀 挀猀漀瀀漀爀琀漀渀欀渀琀 琀氀愀最漀猀愀渀 ㈀㜀ⴀ㈀㠀 昀儀猁 戀攀爀琀 最礀攀爀洀攀欀氀琀猀稀洀 mellett végezzük jelenleg.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀䄀稀 椀渀琀稀洀渀礀戀攀 樀爀 最礀攀爀洀攀欀攀欀 szülei, részben köztisztviselők, közalkalmazottak, vállalkozók vagy fizikai਀    洀甀渀欀猀漀欀Ⰰ 愀欀椀欀 洀甀渀欀愀栀攀氀氀礀攀氀 猀 爀攀渀搀猀稀攀爀攀猀 樀瘀攀搀攀氀攀洀洀攀氀 爀攀渀搀攀氀欀攀稀渀攀欀Ⰰ 最礀 biztosítani tudják gyermekük nevelésének feltételeit.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀吀戀戀猀最ﰀ欀 愀稀漀渀戀愀渀 洀甀渀欀愀渀氀欀ﰀ氀椀Ⰰ különösen érinti ez a probléma a roma kisebbséghez tartozó családokat,਀    愀洀攀氀礀攀欀戀儀氁 攀最礀爀攀 琀戀戀 最礀攀爀洀攀欀 爀欀攀稀椀欀 瘀漀搀渀欀戀愀 栀琀爀渀礀漀猀 猀稀漀挀椀氀椀猀 helyzetből (43 %), ebből halmozottan hátrányos 31 %.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀䄀 猀稀ﰀ氀儀欁 樀攀氀攀渀琀儀猁 爀猀稀攀 最礀攀爀洀攀欀攀 számára 3 éves kortól igényli az óvodai ellátást, így három évet tölthetnek਀    椀渀琀稀洀渀礀ﰀ渀欀戀攀渀Ⰰ 椀猀欀漀氀猀 欀漀爀甀欀 攀氀爀猀椀最⸀ ⠀䬀吀⸀ ㈀㐀⸀꜀⸀⤀㰀⼀瀀㸀

Ez alatt az idő alatt, munkánk਀    猀漀爀渀 愀爀爀愀 琀爀攀欀猀稀ﰀ渀欀Ⰰ 栀漀最礀 愀 挀猀愀氀搀ⴀ瘀漀搀愀 樀 欀愀瀀挀猀漀氀愀琀愀椀爀愀 瀀琀瘀攀 elősegítsük a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztését,਀    ⴀ欀椀攀洀攀氀瘀攀 愀 琀愀渀甀氀猀栀漀稀 猀稀ﰀ欀猀最攀猀 瀀猀稀椀挀栀椀欀甀猀 昀甀渀欀挀椀欀 洀攀最昀攀氀攀氀儀 fejlesztését, s az életre való felkészítést.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀䘀攀樀氀攀猀稀琀猀ﰀ欀栀稀 猀漀欀爀琀焀 tevékenységi lehetőséget biztosítunk, hogy minél több tapasztalatot és਀    椀猀洀攀爀攀琀攀琀 猀稀攀爀攀稀稀攀渀攀欀 愀稀 儀欁攀琀 欀爀ﰀ氀瘀攀瘀儀 瘀椀氀最爀氀⸀ 䔀氀儀猁攀最琀樀ﰀ欀Ⰰ 栀漀最礀 琀爀猀愀椀欀 között játék közben fejlődjenek, tanulják meg a helyes viselkedési formákat਀    猀 猀稀愀戀氀礀漀欀愀琀Ⰰ 猀 琀甀搀樀愀渀愀欀 愀 琀攀爀洀猀稀攀琀琀攀氀 猀 琀爀猀愀搀愀氀漀洀洀愀氀 栀愀爀洀渀椀戀愀渀 élni.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀䄀 渀攀洀 搀漀氀最漀稀 猀稀ﰀ氀儀欁 椀猀 ragaszkodnak óvodás korú gyermekeik intézményünkben való elhelyezéséhez,਀    洀椀瘀攀氀 琀愀瀀愀猀稀琀愀氀樀欀Ⰰ 栀漀最礀 愀稀 瘀漀搀渀欀戀愀渀Ⰰ 愀 最礀攀爀洀攀欀 琀攀猀琀椀ⴀ氀攀氀欀椀 szükségleteinek kielégítése, gondos munkával valósul meg. Mindegyikük਀    猀稀洀爀愀 戀椀稀琀漀猀琀樀甀欀 愀 渀攀瘀攀氀欀攀搀猀ﰀ欀栀稀 洀攀最昀攀氀攀氀儀 猀稀漀挀椀愀氀椀稀挀椀猀 栀琀琀攀爀攀琀Ⰰ 愀 fenntartó, pedig támogatja a gyermekek étkeztetésének költségeit, hiszen਀    猀漀欀甀欀 猀稀洀爀愀 攀稀 樀攀氀攀渀琀椀 愀稀 瘀漀搀戀愀 樀爀猀 氀攀栀攀琀儀猁最琀⸀ 䴀椀 攀栀栀攀稀 愀稀漀欀愀琀 愀稀 ismereteket adjuk meg, hogy majd az iskolában együtt tudjanak haladni, a਀    琀戀戀椀 最礀攀爀洀攀欀欀攀氀⸀㰀⼀瀀㸀

A roma gyermekek mindenféle਀    猀稀漀挀椀漀欀甀氀琀甀爀氀椀猀 欀爀渀礀攀稀攀琀戀儀氁 樀渀渀攀欀⸀ 䔀稀攀欀渀攀欀 愀 最礀攀爀洀攀欀渀攀欀 愀 琀戀戀猀最攀 愀 kedvezőtlen életfeltételek miatt él hátrányos helyzetben.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀䄀 猀稀攀最渀礀猀最Ⰰ 愀 洀甀渀欀愀渀氀欀ﰀ氀椀猀最Ⰰ a szülők alacsony iskolázottsága, bár egyre többen költöznek be a telepről਀    愀 瘀爀漀猀戀愀Ⰰ 洀最 最礀 椀猀 愀 爀漀猀猀稀 氀愀欀猀欀爀ﰀ氀洀渀礀攀欀 愀 樀攀氀氀攀洀稀儀攁欀Ⰰ 瘀愀氀愀洀椀渀琀 洀猀 kedvezőtlen környezeti elemek is negatív irányban befolyásolják a gyermekek਀    猀稀漀挀椀愀氀椀稀挀椀樀琀⸀ 䔀稀 最礀愀欀爀愀渀 攀最礀ﰀ琀琀 樀爀 愀 最礀攀爀洀攀欀攀欀 琀愀渀甀氀猀椀 猀 洀愀最愀琀愀爀琀猀椀 zavarainak megjelenésével, amelyeknek előjelei már óvodáskorban਀    琀愀瀀愀猀稀琀愀氀栀愀琀欀⸀㰀⼀瀀㸀

Gyakori a részképességzavar,਀    洀愀最愀琀愀爀琀猀戀攀氀椀 戀攀椀氀氀攀猀稀欀攀搀猀椀 猀 瀀猀稀椀挀栀猀 稀愀瘀愀爀⸀ 䔀稀攀欀 欀漀爀愀椀 昀攀氀琀爀猀愀 猀 kezelése elengedhetetlen. Arra törekszünk, hogy rendszeresen járjanak, és਀    渀攀 栀椀渀礀漀稀稀愀渀愀欀 椀渀搀漀欀漀氀愀琀氀愀渀甀氀 愀稀 瘀漀搀戀氀⸀㰀⼀瀀㸀

A multikulturális nevelést a਀    猀稀ﰀ氀儀椁 欀稀猀猀最 攀氀昀漀最愀搀琀愀Ⰰ 愀 爀漀洀愀 最礀攀爀洀攀欀攀欀 渀攀瘀攀氀猀攀 洀愀最礀愀爀 渀礀攀氀瘀攀渀 昀漀氀礀椀欀⸀㰀⼀瀀㸀

Az, hogy a kedvezőtlen਀    氀攀琀欀爀ﰀ氀洀渀礀攀欀 欀稀ﰀ氀Ⰰ 洀椀 猀 栀漀最礀愀渀 栀愀琀 愀 最礀攀爀洀攀欀爀攀Ⰰ 挀猀愀氀搀漀渀欀渀琀 猀 gyermekeként eltérő, így mindannyiuknál különböző módon jelentkezik.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀一攀瘀攀氀儀洁甀渀欀渀欀 猀漀爀渀 昀椀最礀攀氀攀洀戀攀 vesszük a gyermekek egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét,਀    昀攀樀氀攀琀琀猀最琀Ⰰ 猀愀樀琀漀猀 渀攀瘀攀氀猀椀 椀最渀礀琀⸀㰀⼀瀀㸀

Segítjük a gyermekek਀    欀瀀攀猀猀最攀椀渀攀欀Ⰰ 琀攀栀攀琀猀最攀椀渀攀欀 欀椀戀漀渀琀愀欀漀稀琀愀琀猀琀Ⰰ 椀氀氀攀琀瘀攀 栀愀 戀爀洀椀氀礀攀渀 漀欀渀氀 fogva hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkózását társaihoz.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀倀攀搀愀最最椀愀椀 洀甀渀欀渀欀 猀漀爀渀Ⰰ 愀稀 óvodai nevelés minden területén egyaránt fontosnak tartjuk a gyermekek਀    猀稀攀洀氀礀椀猀最渀攀欀 昀攀樀氀攀猀稀琀猀攀 爀搀攀欀戀攀渀⸀㰀⼀瀀㸀

Helyi programunknak továbbra is a਀    最礀攀爀洀攀欀椀 琀攀瘀欀攀渀礀猀最爀攀 瀀ﰀ氀儀 瘀漀搀愀椀 渀攀瘀攀氀猀椀 瀀爀漀最爀愀洀漀琀 琀攀欀椀渀琀樀ﰀ欀Ⰰ 愀洀攀氀礀 lehetőséget nyújt valamennyi nevelési terület kibontakoztatásához.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀㰀漀㨀瀀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀漀㨀瀀㸀㰀⼀瀀㸀

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀ 砀洀氀㨀氀愀渀最㴀∀搀愀ⴀ䐀䬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀䐀䄀 style='mso-ansi-language:DA'> 

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀ 砀洀氀㨀氀愀渀最㴀∀搀愀ⴀ䐀䬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀䐀䄀 style='mso-ansi-language:DA'>A Mátra hegység lábánál, a Tarna-patak਀    洀攀氀氀攀琀琀Ⰰ 爀猀稀戀攀渀 搀漀洀戀漀猀 瘀椀搀欀攀渀 昀攀欀猀稀椀欀 䔀爀搀儀欁瘀攀猀搀Ⰰ 洀攀氀礀渀攀欀 氀愀欀欀稀猀猀最攀 1990-ben érte el, hogy a falunak saját óvodája legyen. Az óvoda a régi਀    椀猀欀漀氀愀 瀀ﰀ氀攀琀戀攀渀 欀愀瀀漀琀琀 栀攀氀礀攀琀⸀㰀漀㨀瀀㸀㰀⼀漀㨀瀀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀ 砀洀氀㨀氀愀渀最㴀∀搀愀ⴀ䐀䬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀䐀䄀 style='mso-ansi-language:DA'> 

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀ 砀洀氀㨀氀愀渀最㴀∀搀愀ⴀ䐀䬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀䐀䄀 style='mso-ansi-language:DA'>Óvodánk Heves megye északi részén, a Bükk਀    栀攀最礀猀最琀儀氁 欀攀氀攀琀爀攀Ⰰ 愀 吀愀爀渀愀 攀最礀椀欀 洀攀氀氀欀最渀氀 昀攀欀瘀儀 㘀   昀儀猁 琀攀氀攀瀀ﰀ氀猀攀渀 működik. Községünkben 1981-ben hozták létre az óvodát, a lakosság਀    欀攀稀搀攀洀渀礀攀稀猀爀攀Ⰰ 猀 ㄀㤀㤀㘀ⴀ椀最 愀 瀀琀攀爀瘀猀爀愀椀 一愀瀀欀稀椀 伀琀琀栀漀渀漀猀 팀瘀漀搀愀 tagintézményeként működött.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀ 砀洀氀㨀氀愀渀最㴀∀搀愀ⴀ䐀䬀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀䐀䄀 style='mso-ansi-language:DA'>Az Önkormányzat közös polgármesteri hivatalt਀    琀愀爀琀 昀攀渀渀 ጀ†倀琀攀爀瘀猀爀愀Ⰰ 䔀爀搀儀欁瘀攀猀搀Ⰰ 嘀爀愀猀稀Ⰰ 䤀瘀搀Ⰰ 䬀椀猀昀ﰀ稀攀猀 吀爀猀甀氀琀 Képviselőtestület Közös Polgármesteri Hivatala – ahol a Gazdasági Iroda਀    氀琀樀愀 攀氀 椀渀琀稀洀渀礀ﰀ渀欀 最愀稀搀愀猀最椀Ⰰ 瀀渀稀ﰀ最礀椀 昀攀氀愀搀愀琀愀椀琀Ⰰ 瘀愀氀愀洀椀渀琀 愀 欀稀猀 Képviselőtestület működtet oktatási bizottságot, mely a nevelési, oktatási਀    ﰀ最礀攀欀欀攀氀 昀漀最氀愀氀欀漀稀椀欀⸀㰀漀㨀瀀㸀㰀⼀漀㨀瀀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

A családok többségének਀    欀甀氀琀甀爀氀琀猀最愀Ⰰ 氀攀琀瘀椀琀攀氀攀 愀氀愀挀猀漀渀礀 猀稀椀渀琀焀Ⰱ 椀最攀渀 爀椀琀欀愀 愀稀 爀攀琀琀猀最椀稀攀琀琀 illetve felsőfokú végzettségű szülő. Sok gyermek alapvető egészségügyi਀    搀漀氀最漀欀欀愀氀 猀椀渀挀猀 琀椀猀稀琀戀愀渀⸀ 䔀稀爀琀 洀椀渀搀椀最 欀椀攀洀攀氀琀 昀攀氀愀搀愀琀 瘀漀氀琀 瘀漀搀渀欀戀愀渀 愀稀 egészséges életmódra nevelés (egészségügyi szokások, kulturált étkezés਀    猀稀漀欀猀愀椀渀愀欀 欀椀愀氀愀欀琀猀愀⤀ 猀 愀 欀甀氀琀甀爀氀琀 戀攀猀稀搀爀攀 渀攀瘀攀氀猀Ⰰ 愀洀攀氀礀攀欀渀攀欀 továbbra is nagy szerepet szánunk.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀㰀漀㨀瀀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀漀㨀瀀㸀㰀⼀瀀㸀

Ivád:

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀㰀漀㨀瀀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀漀㨀瀀㸀㰀⼀瀀㸀

Ivád, a Mátra lábánál, Pétervásárától਀    ㌀ 欀洀ⴀ爀攀 渀礀甀最愀琀爀愀 昀攀欀瘀儀 琀攀氀攀瀀ﰀ氀猀⸀ 吀攀爀ﰀ氀攀琀攀 琀愀最漀氀琀Ⰰ 搀漀洀戀猀最Ⰰ 琀攀渀最攀爀猀稀椀渀琀 feletti magassága 180 és 360 m közötti. Vize az Ivádi patak. Növényzete਀    琀氀最礀攀猀攀欀戀儀氁Ⰰ 戀漀欀漀爀攀爀搀儀猁 猀稀琀礀攀瀀瀀爀琀攀欀戀儀氁 氀氀⸀ 섀氀氀愀琀愀椀 渀愀最礀瘀愀搀愀欀 猀 különféle madárfajok.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀䄀稀 攀氀猀儀 栀椀琀攀氀攀猀 漀欀氀攀瘀氀 ㄀㌀㄀㄀ⴀ戀攀渀 említette passesiő Ivand néven. A XIX. század elején a falu kuriális nemesi਀    琀攀氀攀瀀ﰀ氀猀猀 氀攀琀琀⸀ 吀切氀渀礀漀洀愀渀 愀稀 䤀瘀搀礀 挀猀愀氀搀 琀愀最樀愀椀 氀愀欀琀欀⸀㰀⼀瀀㸀

A település területe 11, 93 km2,਀    氀氀攀欀猀稀洀愀㨀 㐀㈀㄀ 昀儀⸁ 䄀 欀稀猀最 欀稀洀焀瘁攀猀琀攀琀琀猀最椀 洀甀琀愀琀椀 愀 洀攀最礀攀 欀稀猀最攀椀琀 tekintve átlagosak.

਀    㰀瀀 愀氀椀最渀㴀挀攀渀琀攀爀 猀琀礀氀攀㴀✀琀攀砀琀ⴀ愀氀椀最渀㨀挀攀渀琀攀爀✀㸀䄀 欀爀渀礀欀攀渀 渀椀渀挀猀 最礀爀Ⰰ 欀攀瘀猀 愀 munkalehetőség. Csak néhány vállalkozás van, a faluból Budapestre és a਀    猀稀漀洀猀稀搀漀猀 一最爀搀 洀攀最礀戀攀 椀猀 攀氀樀爀渀愀欀 搀漀氀最漀稀渀椀⸀㰀⼀瀀㸀

A munkanélküliség mértéke magas.਀    䄀稀 渀欀漀爀洀渀礀稀愀琀漀琀 愀 瀀漀氀最爀洀攀猀琀攀爀 猀 㔀 琀攀猀琀ﰀ氀攀琀椀 琀愀最 愀氀欀漀琀樀欀⸀ 䄀 樀攀最礀稀儀椁 feladatokat a Társult Képviselő-testület Közös Polgármesteri Hivatalának਀    樀攀最礀稀儀樁攀 氀琀樀愀 攀氀⸀ 䄀 ㈀㔀 昀爀儀栁攀氀礀攀猀 瘀漀搀愀 ㄀㤀㤀㘀ⴀ戀愀渀 渀氀氀猀甀氀琀Ⰰ 攀欀欀漀爀 瘀氀琀 氀攀 a pétervásárai intézményről. Két óvodapedagógus egy dajka és egy kisegítő਀    昀漀最氀愀氀欀漀稀甀渀欀 愀稀 攀最礀 漀猀稀琀愀琀氀愀渀 最礀攀爀洀攀欀挀猀漀瀀漀爀琀琀愀氀⸀㰀⼀瀀㸀

    ਀     㰀氀椀 挀氀愀猀猀㴀䴀猀漀一漀爀洀愀氀 猀琀礀氀攀㴀✀洀猀漀ⴀ洀愀爀最椀渀ⴀ琀漀瀀ⴀ愀氀琀㨀愀甀琀漀㬀洀猀漀ⴀ洀愀爀最椀渀ⴀ戀漀琀琀漀洀ⴀ愀氀琀㨀 auto;text-align:center;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'>਀    㰀⼀琀搀㸀
਀   㰀⼀琀爀㸀