Oct 15, 2019

Képviselötestület, bizottságok

Eged István – polgármester (FIDESZ)
Boros Csaba – alpolgármester, FIDESZ
Abelovszki Ildikó – független
Barta Gábor – FIDESZ
 j_attilaJuhász Attila – FIDESZ
Tóth János – független
Varró Magdolna – független

 

ruleBizottságok

Pénzügyi és Ügyrendi bizottság

Elnöke : Varró Magdolna
Képviselő tagja : Barta Gábor
Nem képviselő tagja : Szántóné Drotár Judit

Feladatai :

– Gyakorolja a polgármesterrel szemben az egyéb munkáltatói jogokat
– Véleményezi a képviselõtestület elé terjesztendõ rendeleteket
– Állást foglal a képviselõtestület illetve a bizottságok mûködését érintõ ügyrendi kérdésekben.
– Állásfoglalást alakít ki a minden az önkormányzat mûködését, feladat és hatáskörét érintõ jogi megítélést illetõ kérelemben.
– Véleményezi az önkormányzat vagyoni kérdésében hozandó határozati javaslatokat.
– Bonyolítja a képviselõtestület hatáskörébe tartozó titkos szavazással történõ választásokat.
– Véleményezi a kiírásra kerülõ pályázatokat jogi, formai szempontból.
– A képviselõtestület alapokmányaként funkcionáló SZMSZ-t, annak szükség szerinti módosítását elõkészíti és a képviselõtestület elé terjeszti.
– Véleményezi a költségvetésrõl szóló valamint a zárszámadási rendeletet, a pénzmaradvány elszámolását,
– A képviselõtestületi elõterjesztés elõtt véleményezi a jövõ évi költségvetési koncepciót illetve állásfoglalást készít az önkormányzat gazdasági programjáról,
– Véleményezi az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló elsõ és harmadik negyedéves beszámolót.
– Véleményezi az intézményben végzett pénzügyi ellenõrzések tapasztalatait, javaslatokat fogalmazhat meg a takarékos gazdálkodás érdekében, részt vesz az ellenõrzések végzésében.
– Véleményt mond, állásfoglalást ad a képviselõtestület számára minden pénzügyi vonzattal járó önkormányzati döntést megelõzõen.
– Szükség szerint kezdeményezi együttes bizottsági ülés tartását.

rule

 Városüzemeltetési és sport bizottság

Elnöke : Tóth János
Képviselő tagja : Juhász Attila
Nem képviselő tagja :
Szántó Árpád

Feladatai :

– Véleményezi a közüzemi szolgáltatások helyzetét, javaslatot tesz a fizetendõ vízdíj és a hulladékszállítás díjára.
– Értékeli évente legalább két alakalommal a közhasznú foglalkoztatást.
– Véleményezi a költségvetésben elhatárolt építéssel kapcsolatos fejlesztési, felújítási feladatok tervezését, végrehajtását.
– Véleményezi a városfejlesztéssel kapcsolatos gazdasági programot, a településfejlesztéssel összefüggõ építészeti terveket (településszerkezeti, beépítési tervek stb.)
– Rendszeresen figyelemmel kíséri a beruházások magvalósítását,
Szorosan együttműködik a pénzügyi bizottsággal szükség szerint együttes bizottsági ülést tartanak.

rule

Szociális, müvelödési és oktatási bizottság

Elnöke : Barta Gábor
Képviselő tagja : Abelovszki Ildikó, Tóth János
Nem képviselő tagja : Eged János, Szántó Lászlóné

Feladatai :

– Átruházott hatáskörben dönt:
— rendszeres szociális segély,
— lakásfenntartási támogatás,
— átmeneti segély,
— közgyógyellátás,
— ápolási díj,
– Rendszeres gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli,
– Szociálisan hátrányos helyzetben lévõ adósságteher enyhítésével kapcsolatos döntés és szerzõdéskötés.
– Véleményezi az önkormányzat szociális, egészségügyi alapellátással összefüggõ döntéstervezeteit, különösen az erre szolgáló költségvetési elõirányzatok nagyságát,
– Véleményezi az intézményi térítési díjak mértékére vonatkozó elõterjesztéseket,
– A határozatlan idõre szóló mûködési engedélyek érdekében rendszeresen foglalkozik az intézményeknél lévõ hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedések hatásával,
– Rendszeresen együttmûködik s település idõskorúak civilszervezetével.
– Véleményezi a feladatkörébe tartozó intézmények vezetői tisztségére benyújtott pályázatokat, azokat szakmai szempontból rangsorolja és így tesz javaslatot a képviselőtestületnek a vezetői megbízásra,
– véleményezi az oktatási intézmények pedagógiai programját, elfogadásra azt a képviselőtestület elé terjeszti,
– rendszeresen áttekinti a művelődési, oktatási intézményekben folyó oktató-nevelő munkát, a közművelődés helyzetét,
– értékeli a közművelődési intézmények integrációját, javaslatot tesz a szükséges változtatásokra,
– véleményezi a város idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztéseit, javaslatokat dolgoz ki az idegenforgalom fellendítésével kapcsolatosan,
– javaslatot tesz a városi, ünnepségekre és előkészíti azokat,
– az oktatás szakmai szükségletek minél teljesebb kielégítése érdekében rendszeresen együttműködik a pénzügyi bizottsággal, együttes bizottsági ülésen.rule