Címlap Ügyleírások Adóügyek - Iparűzési adó

Adóügyek - Iparűzési adó

E-mail Nyomtatás PDF
Irodai ügymenet:  
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Az adó alanya a vállalkozó.

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,
c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell megosztania.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Az adó mértéke:

Pétervásárán:
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány:
a) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 500,- Ft;
b) a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 3.000,- Ft.


Váraszón:
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 1.000,- Ft.


Kisfüzesen:
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 1.000,- Ft.

Illetékes ügyintéző neve:

Horváthné Safranka Erika

Letölthető formanyomtatványok :
az ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje:
Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől (május 31.) számított 22 munkanap. Ez időszakon belül kerül sor az adóbevallás feldolgozására, a folyó évi adóelőleg megállapítására, amiről az érintett adózó fizetési meghagyás formájában értesül. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott adóbevallás esetén az ügyintézési határidő a bevallás beérkezése napjától számítódik.
az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó,
az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztatás :
A helyi iparűzési adót a határozatokban előírt határidőre hivatalom alábbi számláira kell megfizetni:

Pétervására 11739085-15379353-03540000
Váraszó 11739085-15381550-03540000
Kisfüzes 62800314-10010354Az adókötelezettség magában foglalja:
•    a bejelentést,
•    az írásbeli nyilatkozattételt az 
•    adókötelezettségről     
•    az adó megállapítását,
•    az adóbevallás megtételét,
•    adófizetést és adóelőleg fizetést,
•    bizonylat kiállítást és megőrzést,
•    nyilvántartás vezetését (könyvvezetést),
•    adatszolgáltatást
az illetékek és díjak - ideértve a szakhatósági eljárásért fizetendő illetékek és díjak - meghatározása,
A helyi iparűzési adóbevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

A helyi iparűzési adó ügyekben, a méltányossági kérelem illetéke: 3000 forint
az illetékek és díjak lerovása, befizetése módjáról szóló tájékoztatás: A helyi iparűzési adó ügyekben hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

A fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint.
A fellebbezést az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalhoz (Eger, Kossuth u. 9.) kell címezni, de a Közös Polgármesteri Hivatalhoz (3250 Pétervására, Szabadság tér 1.) kell benyújtani.
Az elsőfokú adóhatóságnál indított eljárás - ideértve az elektronikus úton kezdeményezett eljárást is - illetékét - a másolat, kivonat illetékének kivételével -, valamint az adóhatóság határozata, végzése és végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét az illetékes adóhatóság illetékbeszedési számlája javára kell megfizetni.
A fellebbezés illetékét hivatalom alábbi Államigazgatási Eljárás Illetékbeszedési számlái javára kell megfizetni:

Pétervására 11739085-15379353-03470000
Váraszó 11739085-15381550-03470000
Kisfüzes 62800314-11026620

az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélkapu létesítéséről szóló tájékoztatás:
www.magyarorszag.hu
az elektronikus kapcsolattartás technikai szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatás:
www.magyarorszag.hu
Módosítás: ( 2013. április 23. kedd, 11:48 )  

Névjegy

Pétervására Város Önkormányzata
 

 
Székhely és postai cím:
3250 Pétervására Szabadság tér 1.
Telefon: (+36) 36 568 036
Fax: (+36) 36 568 035
E-mail: hivatal@petervasara.hu
web: www.petervasara.hu
Ügyfélfogadás

Védett tartalom