Címlap Ügyleírások Adóügyek - Hatósági bizonyítványok kiállítása

Adóügyek - Hatósági bizonyítványok kiállítása

E-mail Nyomtatás PDF
Irodai ügymenet:  

Adó- és értékbizonyítványt a jegyző kérelemre vagy hivatalból állít ki. Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.
A kérelemre történő adó- és értékbizonyítvány kiállítása – a gyámhatósággal kapcsolatos ügyek kivételével - illetékköteles.

A hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Törvény kivételes esetben lehetővé teheti, hogy a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása helyett a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapjául szolgáló iratról adjon ki másolatot.
A hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság is illetékes, amelynek
a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
b) területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
c) nyilvántartása az adatot tartalmazza.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki.
A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.
A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.
Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság állapítja meg, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági bizonyítványban foglaltak valótlanságáról az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével tájékoztatja a hatósági bizonyítványt kiadó hatóságot.
Ha a hatósági bizonyítványt kiállító hatóság a tájékoztatást követően vagy egyéb esetben hivatalból megállapítja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, határozatot hoz a hatósági bizonyítvány kijavításáról, visszavonásáról vagy módosításáról. A határozatot annak a hatóságnak is megküldi, amelynek eljárásában tudomása szerint az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni.
Hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha ezt jogszabály előírja, vagy ennek szükségességét az ügyfél valószínűsíti.
A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha
a) kiadása jogszabályba ütközik,
b) az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,
c) az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.
A hatósági bizonyítvány kiállítása illetékköteles.

Alkalmazott jogszabályok :
formanyomtatványok :

A kitöltött és aláírt kérelmet a Polgármesteri Hivatalban, a földszint 14-es irodában kell benyújtani. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető. A kérelem írásban, illetve az erre szolgáló e-ügyintézési felületen nyújtható be.

Illetékes ügyintéző neve:

Kovács Attila

az ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje:
adó ügyekben: Az előterjesztéstől, illetve az eljárás hivatalból történő megindításától számított 22 munkanap
hatósági bizonyítványok esetében: az előterjesztéstől számított 5 munkanap
az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó,
az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztatás :
Az adó- és értékbizonyítvány, a hatósági bizonyítvány kiállításának illetékét, valamint a fellebbezés illetékét hivatalom alábbi Államigazgatási Eljárás Illetékbeszedési számlái javára kell megfizetni:
  • Pétervására 11739085-15379353-03470000
  • Váraszó 11739085-15381550-03470000
  • Kisfüzes 62800314-11026620
az illetékek és díjak - ideértve a szakhatósági eljárásért fizetendő illetékek és díjak - meghatározása,
  • Adó- és értékbizonyítvány kiállításának illetéke: 4000 forint helyrajzi számonként
  • Hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke:  3000 forint.

Ha egy beadványban több hatósági bizonyítványt kérnek, az első példány után 3000 forint.

A hatósági bizonyítványban foglaltak ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

A fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint.

az illetékek és díjak lerovása, befizetése módjáról szóló tájékoztatás:
az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélkapu létesítéséről szóló tájékoztatás:
www.magyarorszag.hu
az elektronikus kapcsolattartás technikai szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatás:
www.magyarorszag.hu
Módosítás: ( 2012. október 26. péntek, 11:19 )  

Névjegy

Pétervására Város Önkormányzata
 

 
Székhely és postai cím:
3250 Pétervására Szabadság tér 1.
Telefon: (+36) 36 568 036
Fax: (+36) 36 568 035
E-mail: hivatal@petervasara.hu
web: www.petervasara.hu
Ügyfélfogadás

Védett tartalom