Feb 17, 2020

Bölcsődei igényfelmérés

Tisztelt kisgyermekes szülők !

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2017. január 1. napjáról hatályos rendelkezései szerint, amennyiben a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A Gyvt. 42. § (1) bekezdése értelmében bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

Tájékoztatom, hogy bölcsődei ellátásban nem részesülhet az a gyermek, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020. év tekintetében bölcsődei ellátásra vonatkozó igényüket jelen felhíváshoz mellékelt Nyilatkozat nyomtatványon tegyék meg.

Az igényeket – a Nyilatkozat egy kitöltött, szülő/törvényes képviselő által aláírt példányát – a Pétervásárai Közös Önkormányzatai Hivatal (3250 Pétervására, Szabadság tér 1.) címére kell eljuttatni személyesen vagy kérem jelezzen az alábbi telefonszámon 36/30 353 39 01). 2019. augusztus 14. napjáig.

Tájékoztatom továbbá, hogy a nyilatkozat kitöltése az NM rendelet 34. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti igényfelmérést szolgálja, kitöltése nem keletkeztet beíratási és Pétervásárai Közös Önkormányzatai Hivatal részéről ellátási kötelezettséget.

A mellékelt nyilatkozat kitöltésével az Önkormányzat feladatellátásának megszervezését segíti elő!

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm!
Dr. Varga Attila – jegyző