Hirdetés fogorvosi praxis betöltésére

Ellátandó települések száma: Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes, Istenmezeje települések

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

Kategória: Fogorvosi

Típusa: Felnőtt

Leírás / Megjegyzések: Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pétervására I. és II. fogorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – fogorvosi ellátás, valamint iskola fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.
A feladatellátás kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb információk:
– a fogorvosi rendelők helyiségét és váróteremben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja (3250 Pétervására, Szabadság tér 1.) azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a váróteremre arányosan eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit,

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
– a körzethez tartozó települések: Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes és Istenmezeje települések. A jelenlegi ellátandó lakosságszám: 3.171 (I. körzet) + 1.992 (II. körzet) összesen 5.163 fő, amely szabadon bővíthető.
– iskola-egészségügyi ellátás: az önkormányzat 10/2016. (XI.23.) önkormányzati rendeletében meghatározott intézmények.
– a feladatellátás finanszírozása: a fogorvosi feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján történik.
– A Központi Orvosi Ügyelet Pétervásárán megoldott.
– Az orvosi rendelő (Egészségügyi Központ) az előző években lett felújítva, ha szükséges képzett asszisztencia biztosított.
– A praxis ellátása Egerből vagy Salgótarjánból kijárással is megoldható.
– Letelepedési támogatás a praxisra igénybe vehető.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Dr. Varga Attila jegyzőtől, telefonszáma: (06) 36/568-036, e-mail: jegyzo@petervasara.hu

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– felsőfokú (egyetemi) végzettség, általános orvosi szakképzettség, fogszakorvos szakképesítés,
– a pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja,
– az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvos, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi tevékenység gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása,
– Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
– vállalkozás keretében történő működtetés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
– érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,
– nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
– egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
– igazolás a működtetési jog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Pétervására Város Önkormányzata (3250 Pétervására, Szabadság tér 1.) Eged István polgármesternek. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”.

Related Posts
Read More

Bursa Hungarica 2022

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.