Építményadó bevezetése Pétervásárán

Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló épületekre vonatkozó építményadó bevezetéséről és a bevallási kötelezettségről

Tisztelt Adózók!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 6/2020. (II.21.) önkormányzati rendeletével 2020. július 1-jei hatállyal építményadó bevezetéséről döntött.

A rendelet értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a vállalkozási (üzleti) céllal kapcsolatban hasznosított nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

A lakások, lakóházak után a magánszemélyek kommunális adójáról szóló jogcím alapján kell helyi adót fizetni, így azokat nem érinti az építményadó bevezetése.

Mentes az adó alól:

a Htv. 13. § -ában meghatározott építmények:

– a szükséglakás,

– a kizárólag az önálló háziorvosi tevékenységről szóló törvény szerinti, háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,

– az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag radioaktív hulladék elhelyezésére, illetve kiégetett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,

– az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény, vagy állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl.: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja.

Továbbá az önkormányzati rendelet értelmében mentes az építményadó alól:

a magánszemély tulajdonában (használatában) lévő, a magánszemélyek kommunális adókötelezettsége alá tartozó lakás, lakóház,

a nem lakás céljára szolgáló építmények közül a garázs.

– A magánszemély vállalkozó mentesül az építményadó fizetési kötelezettség alól, ha a nevezett ingatlanban életvitelszerűen lakik, illetve egyben bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe is, és vállalkozásával kapcsolatban nem számol el költséget a nevezett ingatlanra vagy az ingatlan egyes helyiségeire. Ebben az esetben a vállalkozónak az ingatlan után nem építményadó, hanem magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Bevallás benyújtási határidő:

Az adóbevallás benyújtási határideje az adókötelezettség keletkezésétől számított 15. nap, vagyis a bevezetés évében 2020. július 15. napja.

Mentesül az építményadó bevallás benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem minősülő adóalany, akit építményadó fizetési kötelezettség nem terhel.

– Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást (pl. építmény bővítése, lebontása) annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az Adóhatóságnak be kell jelenteni az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 2. számú melléklet II. 4. pontja értelmében. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Általános tudnivalók:

– Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

– Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

– Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó alanya:

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak (megállapodási nyilatkozatban).

Az építményadó alapja:

Az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Az építményadó éves mértéke:

legfeljebb 5000 m2 hasznos alapterületig 500,-Ft/m2/év.

5000 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 250,-Ft/m2/év.

– Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. A m2-ben számított felületű adóalap megállapításánál az adó mértéke 5.000,-Ft/m2/év.

Bevallás:

A benyújtott bevallás feldolgozása után az adózók határozattal értesülnek a fizetési kötelezettségről, mely határozat részletesen tartalmazza az építményadó összegét és a fizetési határidőt. Ezt követően az Adóhatóság újabb határozatot nem hoz, mindaddig, amíg az adózó az építményre vonatkozóan változást nem jelent be.

A bevallási kötelezettség alól nem mentesít az, ha az adófizetésre kötelezett nem kap értesítést vagy bevallást. Ebben az esetben a kötelezettnek kell gondoskodni a bevallás beszerzéséről. . Az egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok elektronikusan, míg a többi tulajdonos az elkészített és aláírt nyomtatványt postai úton, illetve személyesen nyújthatja be a Hivatalhoz. Kérjük, hogy a bevallást hiánytalanul töltsék ki, illetve a megállapodási nyilatkozatot is mellékeljék! A bevallás aláírás nélkül érvénytelen.

– A bevallás kötelező eljárási cselekmény, elmaradása mulasztási bírságot von maga után!

A szükséges nyomtatvány megtalálható városunk E-önkormányzati portálján “Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” néven.

Az alkalmazott jogszabályok:

Related Posts
Read More

Meghívó – trianoni megemlékezés

Pétervására Önkormányzata és társult települései szeretettel meghívja Önt és családját, 2020. június 4-én (csütörtökön) 17 órától tartandó megemlékezésre.